Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter, når det gjelder produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven stiller krav til sosial bærekraft, og er i tråd med det økte kravet om et ansvarlig næringsliv. Loven gjør at vi kan stå sterkere i arbeidet for å unngå og håndtere negativ påvirkning knyttet til arbeidstakere, menneskerettigheter, miljø, økonomisk praksis, forbrukere samt eierstyring og selskapsledelse.

For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til informasjon om hva vi gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold, grunnleggende menneskerettigheter og hvordan vi håndterer eventuelle negative konsekvenser.

Om SKF

SKF har nærmere 200 ansatte fordelt på ti ulike kontor. Samlet har virksomheten en omsetning på om lag 150 mill kr.

Virksomheten er sammensatt av 10 ulike kontor med hver sin driftsavtale, i tillegg til at sentraladministrasjonen har et eget budsjett/regnskap. Det er klare føringer fra oppdragsgiver og nedfelt i driftsavtalene, at vi ikke har mulighet til å overføre penger fra ett kontor til et annet, og heller ikke mellom kontor og sentraladministrasjon. I dette ligger det i praksis en klar begrensning i hvordan virksomheten kan forvalte midler.

Hvordan vi følger loven

SKF er en diakonal virksomhet som gir familier tilbud om par- og familieterapi, samt mekling ved skilsmisse og ulike kurstilbud. I kraft av vår aktivitet er vi med på å ivareta FNs bærekraftsmål, bl a 5 og 16.

SKF forplikter seg til å gjøre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig praksis.

SKF vil sørge for at aktsomhetsvurderinger utføres systematisk og regelmessig.

Vi har i svært begrenset grad mulighet til å foreta større innkjøp. Det som vil være aktuelt for oss er først og fremst knyttet til hvem vi kjøper reiser- og hotelltjenester fra. I tillegg blir det gjort små kjøp knyttet til løpende drift ved kontorene som kontorrekvisita ol. IKT-anskaffelser til kontorene gjøres for det alt vesentlig via anskaffelser gjennomført av Bufetat. Aktsomhetsvurderinger anses ivaretatt i den sammenheng. Med lange mellomrom inngås det leieavtaler for kontorene våre, og også avtaler om oppussing av lokaler. I den forbindelse vil vi vurdere om og stille krav til at åpenhetslovens krav følges av utleiere.

I det systematiske arbeidet gjennomgår vi og oppdaterer vi våre interne retningslinjer og rutiner. Etterlevelse av loven vil skje ved at vi fører kontroll og stiller avtalemessige krav til leverandører og samarbeidspartnere, samt sørger for en ansvarlig innkjøpspraksis.

Det vil bli offentliggjort en redegjørelse på SKFs hjemmeside senest 30. juni hvert år.

Rutiner og retningslinjer gjelder for alle ansatte, og er grunnleggende i våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere. Direktør er ansvarlig for at virksomhetens etterlever policyen og kan delegere myndighet som nødvendig.

Åpenhetsloven 2023

Styret i SKF vedtok i juni 2023 policy for hvordan SKF følger åpenhetsloven.

Virksomheten arbeider systematisk med internt HMS-arbeid og rutiner for daglig drift. Vi har startet arbeid med oppgradering av slike interne regler og rutiner for at de skal være fullt oppdaterte og enkelt tilgjengelig for alle ansatte.

Virksomheten har tydelig fullmaktsstruktur for å sikre at større anskaffelser må godkjennes av flere personer. Vi har kvalitetssikrede avtaler med leverandører av portal for kjøp av hotell- og reisetjenester, IKT-tjenester og lønns- og regnskapstjenester. Kjøp av IKT-utstyr skjer gjennom Bufetat og blir dermed ivaretatt av lov om offentlige anskaffelser.

SKF har stabile husleieforhold og følger opp inngåtte avtaler, også i de tilfeller vi har hatt mindre oppussingsoppdrag i lokalene.

I august hvert år foretar alle kontor en gjennomgang av at regelmessig brukte forhandlere mv følger Åpenhetsloven. I alle andre sammenhenger gjøres en regelmessig sjekk før anskaffelse gjennomføres.

Aktuelt

Ny styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern

I mars ble det oppnevnt nytt styre i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Bård Mæland, rektor på VID, fortsetter i styret i ny rolle som styreleder.

Årsmelding for 2022

I fjor hadde SKF til sammen 11 949 nye henvendelser av kliniske saker og meklinger. Eller fikk du med deg Barne- og familieminister Kjersti Toppes besøk på familievernkontoret i Mosjøen? Dette og mye annet finner du i årsmelding for 2022.

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.