Hva kan vi hjelpe deg med

VI tilbyr samtaler, mekling og kurs til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og få til best mulig samarbeid om felles barn.

Samtaletilbud

Familievernkontorene tilbyr samtaler for par, familier og enkeltpersoner som ønsker hjelp til å mestre mellommennesklige utfordringer og kriser.

Parsamtaler har i alle år vært familievernets kjernevirksomhet, og vi tar i mot alle typer par og familier: Heterofile, homofile, kjærester, samboere, gifte eller par som har inngått partnerskap. Vi prioriterer unge par, familier med barn og samtaler med barn. 

Mekling

Alle par som skal flytte fra hverandre, og som har barn under 16 år, må møte til lovbestemt mekling. Målet med meklingen er å få en god start på det videre foreldresamarbeidet, og å lage en avtale som viser hvordan foreldrene vil fordele foreldreansvar, bosted og samvær med felles barn. Avtalen skal legge vekt på hva som vil være den beste ordningen for barna. 

Kurs

Kontorene tilbyr kurs og veiledning til både par og enkeltpersoner, samt til personer som arbeider i hjelpeapparatet. Se mer om de enkelte kurense under ditt lokalkontor.

Generelt

Familieverntjenesten er en lovpålagt og gratis lavterskeltjeneste med par- og familiespørsmål som spesiale/fagfelt.  Du trenger ingen henvisning for å komme til oss. Familieverntjenesten i Norge blir utført av både ideelle og offentlige aktører. De representerer to spor med ulikt eierskap, men med lik tjeneste. Alle våre kontor har driftsavtale med Bufetat, og tilbudet fra de kirkelige kontorene er likeverdig med det offentlige tilbudet.

Våre tjenester

Mekling / Foreldresamarbeid

Et samlivsbrudd er opprivende, men desto viktigere er det å finne gode måter å organisere det nye livet på.

Parsamtaler

Enten det dreier seg om utroskap, kommunikasjons-problemer eller at følelsene tar slutt, kan det være godt å snakke med en nøytral tredjepart.

Familiesamtaler

Konflikter i familien er vanskelig, enten det dreier seg om kommunikasjon, sinne, rus eller samarbeid knyttet til barn. Våre familieterapauter kan hjelpe.

Barn og ungdom

Noen ganger er det ekstra vanskelig å være barn eller ungdom i en familie. Det kan være utfordrende hvis de voksne i familien er veldig uenige om alt mulig.

Ofte stilte spørsmål

Barn blir alltid berørt av samlivsbrudd mellom foreldrene sine. Vi vet at brudd mellom mamma og pappa, for de aller fleste barn, betyr en livskrise. Barna er da ekstra sårbare, og ofte lei seg og redde. Deltakelse av barn i mekling kan være bra fra barna er 6-7 år og enda viktigere jo eldre barna er.

 

Barnas opplevelser og synspunkter er fokus i samtalen og foreldrene lytter og tar imot. Barna kan, ved å delta, føle at de blir hørt og tatt på alvor. Barna kan kjenne seg inkludert. Noen barn trenger også hjelp fra mekler til å sette ord på det som er vanskelig. Andre barn har ikke lyst til å si noe særlig, da blir de heller ikke presset til å snakke. Eldre barn og ungdommer vil kunne uttrykke ønsker om hvordan samværsordningen skal se ut.

Foreldrene kan oppleve det nyttig og viktig å høre barnas tanker. Foreldrene kan også bli mer oppmerksomme på barnets ønsker og hva barnet bekymrer seg for.

 

Foreldrene tar beslutning rundt samværsavtalen
Barna skal ikke være med i den delen av meklingen som handler om å lage samværsavtalen. Eventuelle konflikter og uenighet mellom foreldrene, skal tas uten barna tilstede. Dersom uenigheten belaster barna, og barna forteller om dette, tas det naturlig inn i samtalen, men som barnets opplevelse. Det er mekler i samråd med foreldrene som bestemmer om og når barna skal inviteres til meklingssamtale. Mekler og foreldre kommer frem til en måte å snakke med barna på.

 

Hvordan barn deltar i meklingssamtale
Den mest vanlige fremgangsmåten er at foreldrene møter til første meklingsmøte. Deretter inviteres barna med i andre meklingsmøte. Foreldrene og barna kan være i rommet samtidig, under hele timen.

En annen variant er at mekler snakker med barna alene mens foreldrene sitter på venterommet. Deretter snakker mekler med foreldrene alene, om hva barna ønsker at mekler skal formidle til foreldrene. Barna sitter da på venterommet.

Noen barn snakker friere uten foreldrene til stede, andre barn synes det er godt å få sagt det de har på hjertet med foreldrene i rommet.

 

Barna kan være med i første meklingsmøte. Foreldrene kommer da tilbake til et nytt meklingsmøte for å komme frem til en samværsavtale. Foreldre som ønsker denne fremgangsmåten må si fra om det når de henvender seg til familievernkontoret for å bestille mekling.

 

«Snakk med barnet før dere tar en avgjørelse»
«La mekler snakke med meg»
Sagt av barn (Barneombudet 2012)

Har dere barn sammen som er under 16 år, plikter dere å møte til mekling før det kan søkes om separasjon. Intensjonen ved den obligatoriske meklingsordningen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, bosted og samvær.

 

Meklingstime får dere ved å henvende dere per telefon eller oppmøte ved et familievernkontor. Det skal ved separasjon normalt mekles i den kommunen dere sist hadde felles adresse. Det er i hovedregelen fremmøteplikt til første meklingstime, og mekler vil etter denne timen utstede en meklingsattest som må vedlegges separasjonssøknaden. Ofte kan det være hensiktsmessig å fortsette med flere frivillige meklingstimer for å komme frem til en detaljert avtale. Det kan tilbys opptil syv meklingstimer.

 

Separasjonssøknad sendes sammen med meklingsattest til Fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen.

 

Det kreves ingen grunn for å søke separasjon, det er nok at den ene eller begge ikke ønsker å fortsette samlivet. Etter å ha vært separert i ett år, kan dere søke Fylkesmannen om skilsmisse. I separasjonstiden er dere formelt gift og kan ikke gifte dere på nytt. Dersom dere har bodd på forskjellig adresse i mer enn to år, kan dere søke skilsmisse uten å ha vært separert.

 

Søknadspapirer for separasjon og skilsmisse finner dere her.